Escoltar

Acreditació i Sexennis

 

Logo aneca

ANECA - Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

Organisme autònom, adscrit al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats que té com a objectiu l’avaluació, la certificació i l’acreditació dels ensenyaments, professorat i institucions amb la finalitat d’integrar el nostre sistema a l’espai europeu d’educació superior. Té dos programes relacionats amb l’avaluació del professorat universitari:

  • ACADEMIA: Programa d'acreditació nacional per a l'accés als cossos docents universitaris que avalua el perfil dels sol·licitants per a l'accés als cossos de funcionaris docents universitaris (professors titulars d'universitat i catedràtics d'universitat).
  • PEP: Programa d'avaluació del professorat, que avalua les activitats docents i investigadores i la formació acadèmica dels sol·licitants per a l'accés a les figures de professor universitari contractat (professor contractat doctor, professor ajudant doctor i professor d'universitat privada).

Logo CNEAI

CNEAI - Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora

Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora, que realitza l'avaluació de l'activitat en investigació dels professors universitaris i del personal de les escales científiques del CSIC, amb l'objecte que els sigui reconegut un complement de productivitat (sexenni).