Direcció del Servei de Documentació i Arxiu

El director

El director del Servei de Documentació i Arxiu depèn orgànicament de la Gerenta i funcionalment del Vicerector de Política Científica i Investigació.

Direcció del servei

 Joan Espina

Joan Espina

971 17 25 31

Administració

Lucía Vilar

Lucía Vilar

971 17 27 16

Funcions del Servei de Documentació i Arxiu

Les funcions del Servei de Documentació i Arxiu són: 

  1. Adquirir, processar i conservar els fons bibliogràfics i documentals de la UIB per tal d'atendre les necessitats docents, d’aprenentatge i d'investigació.
  2. Gestionar patrimonialment tots els fons bibliogràfics i documentals de la UIB, independentment del suport material, del lloc on siguin dipositats o de la modalitat d’adquisició.
  3. Elevar al Consell de Direcció les normes de catalogació i de classificació dels fons bibliogràfics i documentals de la UIB.
  4. Catalogar els recursos d’informació i els fons bibliogràfic i documental de la UIB i distribuir-los als espais corresponents d’acord amb els criteris de gestió patrimonial establerts.
  5. Custodiar, inventariar, digitalitzar, preservar i catalogar l’arxiu històric, el fons antic i les col·leccions especials de la UIB, d’acord amb els criteris de gestió establerts.
  6. Digitalitzar, preservar i catalogar el fons editorial propi de la UIB (Edicions UIB).
  7. Proposar la implementació de les directrius que, en matèria de gestió documental, la Universitat de les Illes Balears implanti amb l’objecte de garantir la gestió i el control adequats dels documents generats o rebuts en l’exercici de les seves funcions i competències, també en el marc de l’Administració electrònica, en coordinació amb la Secretària General; així mateix, donarà suport a la implementació indicada.
  8. Custodiar, inventariar, preservar i catalogar les publicacions especialitzades en les diferents temàtiques organitzades en centres de documentació.
  9. Totes aquelles que en el seu àmbit d'activitats ajudin a assolir les finalitats generals de la UIB.