La gestió de la qualitat al Servei de Biblioteca i Documentació


El Servei de Biblioteca i Documentació té el Certificat de Qualitat ISO 9001 i el Certificat de Qualitat dels Serveis Bibliotecaris ANECA.

Des de l'any 1999 el Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB treballa en un procés de millora contínua amb l'objectiu d'oferir, cada vegada més, un servei de qualitat capaç de satisfer les expectatives de la comunitat universitària.

La participació del personal de l'SBD en la implantació del Sistema de Gestió de la Qualitat és decisiva, n’és el pilar fonamental.

   

1999-2001: Avaluació Consell d'Universitats

Aquesta primera avaluació s'emmarca dins el procés general que viu la UIB, que pretén avaluar tota la institució dins els paràmetres oferts pel Consell d'Universitats.

Amb  l'informe final de l'SBD es donen a conèixer els punts forts, els punts febles i les principals propostes de millora, concretades en les àrees següents: els equipaments i les instal·lacions, els recursos humans i la gestió del personal, l'organització interna i els processos de treball, i els serveis als usuaris.

 

2001-2002: Avaluació EFQM

L'any 2001 es duu a terme una avaluació EFQM del Servei de Biblioteca i Documentació. A partir de l'informe d'autoavaluació, l'SBD identifica clarament els seus punts forts i les àrees de millora, i permet a la direcció del servei i a l'equip rectoral de la UIB reconèixer les mancances més significatives i poder suggerir els plans d'acció i les oportunitats de millora que ajuden l'SBD a avançar cap a la millora contínua i l'excel·lència.

L'SBD rep el Diploma de Reconeixement en el Premi Balear d'Excel·lència en la Gestió (24 de maig de 2002), atorgat pel Govern de les Illes Balears.

 

2003-2005: certificació ISO 9001 i certificació ANECA 

L'any 2004 es posen les bases per a l'obtenció de la certificació ISO 9001.

S’estableix la política de qualitat del Servei de Biblioteca i Documentació que desenvolupa, en el seu àmbit, la política de qualitat de la UIB. Es defineix la missió i visió i els valors fonamentals aplicats als diferents col·lectius als quals es dóna servei: els estudiants, el personal docent i investigador, el personal del Servei de Biblioteca i Documentació, la gerència i l’equip de govern de la UIB, i les administracions públiques i la societat de Balears.

Es redacta el Pla Estratègic (2004-2008), que és la seva base de treball, l'instrument general de planificació que defineix el paper de l'SBD dins la UIB i la societat en general, i una eina de reflexió sobre el que és i el que vol arribar a ser. El Pla Estratègic és aprovat per la direcció i la Comissió de Biblioteca, i difós a tot el personal de l’organització.

Per a la concreció del Pla Estratègic, l'SBD estableix els seus plans de treball anuals a través dels plans d'actuació. S'elaboren també les primeres versions dels documents Mapa de processos i Carta de Serveis.

La Carta de Serveis fixa la política de qualitat de l’SBD, que es concreta en aconseguir la satisfacció de les necessitats documentals dels seus usuaris en les millors condicions d’eficiència i eficàcia.

Amb la redacció del Manual de Qualitat (2005-2011) es descriu el Sistema de Gestió de la Qualitat establert i el compliment de tots els compromisos de qualitat del servei adquirits:

  • Mantenir un Sistema de Gestió de la Qualitat que proporcioni el mecanisme per assolir les expectatives dels usuaris i els compromisos assumits a la Carta de Serveis del Servei de Biblioteca i Documentació i que sigui conforme als requeriments de la norma UNE-EN ISO 9001:2008.
  • Garantir la millora contínua de tots els seus processos a través de la selecció, formació i la participació de tot el seu personal en la implantació del Sistema de Gestió de la Qualitat.
  • Garantir el compromís en el compliment de tots els requisits legals i reglamentaris que regulen les activitats i la prestació de servei que duu a terme el SBD.

El 5 d'abril de 2005 el Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB obté el Certificat ANECA.

El 6 de juliol de 2005 AENOR atorga el Certificat ISO 9001:2001 al Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB amb la norma UNE-EN ISO 9001:2001.

 

Renovació de la certificació ISO 9001

A partir d’aquest moment AENOR audita el Sistema de Gestió de la Qualitat del Servei de Biblioteca i Documentació cada any amb les auditories de seguiment, i cada tres anys amb les auditories de renovació.

Així doncs, en els anys 2008, 2011, 2014 i 2017 AENOR renova la certificació al Servei de Biblioteca i Documentació del seu Sistema de Gestió de la Qualitat amb la norma UNE-EN ISO 9001:2008.

L’any 2018 es renova la certificació amb la nova versió de la norma (UNE-EN ISO 9001:2015). Hauria d’haver estat una auditoria de seguiment però amb la nova versió és en realitat una renovació de la certificació.

 

 

Documents actualitzats:

Mapa de processos