Definició i funcions

Definició

L'Àrea de Biblioteca, Documentació i Arxiu depèn funcionalment del Vicerectorat de Política Científica i Investigació. S'estructura en 2 serveis, organitzats en diverses unitats

Servei de Biblioteca

El Servei de Biblioteca es defineix com un servei de suport a la docència, l’aprenentatge, la recerca i la formació contínua mitjançant el qual es posen a disposició de la comunitat universitària els recursos d’informació, el patrimoni documental i els equipaments facilitadors de l’aprenentatge i la investigació a la UIB i se’n promou l’explotació per part de la comunitat universitària.

Servei de Documentació i Arxiu

El Servei de Documentació i Arxiu es crea com la unitat responsable d’atresorar, organitzar, protegir i custodiar els recursos d’informació i el patrimoni documental de la UIB i proposar polítiques d’accés a aquests recursos i patrimoni. El servei té l’encàrrec de vetllar per la disponibilitat de recursos documentals per donar suport a la docència, la investigació i la gestió administrativa, així com per satisfer les necessitats d'informació i salvaguardar la memòria històrica de la institució en qualsevol tipus de suport documental.

Funcions

Funcions del Servei de Biblioteca

Les funcions del Servei de Biblioteca són: 

 1. Difondre els fons bibliogràfics i documentals de la UIB per tal d'atendre les seves necessitats d’aprenentatge, de docència i d'investigació.
 2. Posar a l'abast de la comunitat universitària tots els recursos d’informació i tot el patrimoni documental de la UIB, incloent-hi altres fons o a la informació d'altres biblioteques, centres de documentació i bases de dades a les quals la UIB tingui accés i promoure’n la màxima utilització entre els membres de la comunitat universitària.
 3. Promoure activitats de formació d'usuaris per tal de potenciar l'ús i la difusió dels recursos i serveis bibliotecaris.
 4. Assessorar el PDI en l’ús d’eines bibliomètriques, perfils d’autor, processos d’avaluació (sexennis, acreditacions, complements retributius vinculats a l’acompliment investigador) i donar-li suport.
 5. Assessorar els investigadors en la gestió dels drets d’autor, accés obert i gestió de dades de la investigació i donar-los suport.
 6. Col·laborar en els processos d’aprenentatge, així com de creació i transmissió del coneixement.
 7. Totes aquelles que en el seu àmbit d'activitats ajudin a assolir les finalitats generals de la UIB.

 

Funcions del Servei de Documentació i Arxiu

Les funcions del Servei de Documentació i Arxiu són: 

 1. Adquirir, processar i conservar els fons bibliogràfics i documentals de la UIB per tal d'atendre les necessitats docents, d’aprenentatge i d'investigació.
 2. Gestionar patrimonialment tots els fons bibliogràfics i documentals de la UIB, independentment del suport material, del lloc on siguin dipositats o de la modalitat d’adquisició.
 3. Elevar al Consell de Direcció les normes de catalogació i de classificació dels fons bibliogràfics i documentals de la UIB.
 4. Catalogar els recursos d’informació i els fons bibliogràfic i documental de la UIB i distribuir-los als espais corresponents d’acord amb els criteris de gestió patrimonial establerts.
 5. Custodiar, inventariar, digitalitzar, preservar i catalogar l’arxiu històric, el fons antic i les col·leccions especials de la UIB, d’acord amb els criteris de gestió establerts.
 6. Digitalitzar, preservar i catalogar el fons editorial propi de la UIB (Edicions UIB).
 7. Proposar la implementació de les directrius que, en matèria de gestió documental, la Universitat de les Illes Balears implanti amb l’objecte de garantir la gestió i el control adequats dels documents generats o rebuts en l’exercici de les seves funcions i competències, també en el marc de l’Administració electrònica, en coordinació amb la Secretària General; així mateix, donarà suport a la implementació indicada.
 8. Custodiar, inventariar, preservar i catalogar les publicacions especialitzades en les diferents temàtiques organitzades en centres de documentació.
 9. Totes aquelles que en el seu àmbit d'activitats ajudin a assolir les finalitats generals de la UIB.