Definició i funcions

Definició

El Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears es defineix com un servei de suport a la docència, la discència i la recerca mitjançant el qual s'organitzen, es processen i es posen a l'abast dels usuaris tots els fons bibliogràfics i documentals de la UIB, independentment del suport material, del lloc on siguin dipositats o del fons (partida pressupostària) mitjançant el qual hagin estat adquirits, i es facilita l'accés de la comunitat universitària a la informació bibliogràfica i documental disponible en altres biblioteques i centres de documentació.

Té la finalitat de garantir la informació documental necessària perquè la institució universitària pugui assolir els seus objectius.

Funcions

Són funcions del Servei de Biblioteca i Documentació:

a) Adquirir, processar, conservar i difondre els fons bibliogràfics i documentals de la UIB per tal d'atendre'n les necessitats docents i d'investigació.

b) Posar a l'abast de la comunitat universitària tots els fons propis abans esmentats, degudament catalogats i classificats, per tal de facilitar-ne la màxima utilització.

c) Organitzar activitats i promoure l'edició de publicacions que en difonguin els serveis (cursets de formació dels usuaris, publicació de butlletins de sumaris, novetats bibliogràfiques, guies de l'usuari, etc.).

d) Facilitar l'accés a altres fons o a la informació actualitzada d'altres biblioteques, centres de documentació i bases de dades.

e) Participar en programes i convenis que tinguin com a finalitat la millora dels serveis oferts pel Servei de Biblioteca i Documentació (catàlegs col·lectius, préstec interbibliotecari...).

f) Totes aquelles que en el seu àmbit d'activitats ajudin a assolir les finalitats generals de la UIB.