Escoltar

Peticions de documents

Fer peticions de documents
Consultar l'estat de les peticions
Reclamar peticions

 

 Si ja heu estat donat d’alta al sistema, podeu demanar els documents sempre que no estiguin disponibles al catàleg de les biblioteques de la UIB.

Passos a seguir:

 Recordau que abans de demanar un document heu de consultar sempre el nostre catàleg per verificar que el document no és al fons bibliogràfic de la UIB.

catàleg

a) Si sou de la UIB, introduïu les vostres credencials de la UIB digital.

accés sistema usuaris uib

b) Si sou usuaris externs, accediu directament al sistema amb el codi d’usuari i contrasenya.


 Tant si us heu validat com a membre de la comunitat universitària amb les credencials d’UIBdigital com si heu entrat al sistema com a usuari extern, amb el codi d’usuari, clicau l’opció Demanar un document.

demanar un document

 Emplenau el formulari de la petició. Pensau que com més informació bibliogràfica ens aporteu i més exacta sigui, més agilitarem el procés de cerca dels documents.

1 El camp Concepte pressupostari només s'ha d'emplenar en el cas de que es vulgui especificar un límit en la despesa.

formulari de petició dades del document

2 El camp DOI és un número que identifica de manera unívoca un document digital, i si l’introduïu us durà a la referència completa del document. Això us estalviarà de posar les dades completes. El camp Pubmed ID és per introduir el codi del document localitzat a la base de dades Medline. Clicant “Buscar” també us durà a la referència completa del document.

3 Al camp Publicació hi heu de posar el títol de la revista o el títol del llibre. No us heu de confondre amb el camp següent.

4 El camp Article o capítol és per posar-hi el títol de l’article de la revista o del capítol del llibre.

5 Emplenau el màxim de dades que tingueu: any, volum, pàgines, issn/isbn...

6 Ref. Usuari és per si l’usuari vol introduir alguna referència pròpia.

emplenar el formulari7 Triau el tipus de document.

 És un préstec?
, si heu demanat un document original (llibre, tesi, dvd...).
NO, si heu demanat una part d'un llibre o un article.
9 Recepció:
GTBib: rebreu un correu electrònic amb un enllaç per descarregar el document.
Correu electrònic: rebreu un correu electrònic amb el document adjunt.
Correu: rebreu un correu electrònic on s'informa que el document físic ha arribat per correu postal a l’oficina de préstec interbibliotecari.  
 

10 Suport: format en què voleu el document.

11 Nivell màxim de demanda. Important per a usuaris externs ja que depèn d’on vengui el document tindrà un preu diferent.

12 El camp Notes és per introduir qualsevol informació complementària a la facilitada en els camps anteriors que pensau que ens pot ajudar a trobar el document o a gestionar la petició.

Emplenar el formulari

 Les peticions es tramitaran per ordre d’arribada, cercant la documentació requerida en catàlegs de centres nacionals i internacionals.

Si es necessita que la tramitació d’una petició sigui urgent, heu de telefonar al Servei de Préstec Interbibliotecari per indicar de quina petició es tracta. De tota manera, al formulari de sol·licitud de document també hi ha un camp on podeu indicar el caràcter urgent de la petició. Com que les peticions urgents trenquen el ritme de la feina diària, es recomana no abusar d’aquest sistema: es posa com a límit tres peticions urgents per dia.

 Rebreu la documentació sol·licitada segons el material demanat:

CÒPIES: actualment la gran majoria de documents (llevat dels llibres) s’envien per correu electrònic en un document adjunt.

ORIGINALS: per als llibres o algun altre material físic (DVD, microfitxes...) avisam l’usuari per correu electrònic, que té 15 dies per recollir el llibre, consultar-lo i tornar-lo.

Consultar l'estat de les peticions

Sempre estareu informats per correu electrònic de l'estat de la vostra sol·licitud: data i centre al qual s'ha demanat, si ens deneguen la petició o si la sol·licitam a un altre centre...

De tota manera, podeu comprovar l'estat de les peticions des del vostre registre d'usuari:

Consultar peticions

estat peticions

Reclamar peticions

Es pot efectuar una reclamació de les peticions pendents des de la pantalla corresponent al registre d'usuari i des de l'opció “Consultar l'estat de les seves peticions”, sempre que hagi passat un temps prudencial des que es va fer (per exemple: una setmana en cas que sigui un article o capítol de llibre, i tres setmanes en cas que es tracti d'un préstec de llibre).

  reclamacions préstec interbibliotecari