Escoltar

Informació General

Què és el servei de préstec interbibliotecari?
A qui va dirigit?
Què es pot sol·licitar?
Quan es reben els documents?
Com es reben els documents que demani?
Quin temps es poden tenir els llibres en préstec?
Quin és l'horari de recollida i d'atenció?

 

 Què és el servei de préstec interbibliotecari?

El préstec interbibliotecari és un servei que oferim principalment als investigadors i als estudiants per poder obtenir documents que no es troben al fons de les biblioteques de la UIB. Cercam i fem les peticions a altres biblioteques nacionals i internacionals. Aquests centres ens subministren el material en préstec temporal o en còpies.

De la mateixa manera, com a centre proveïdor, subministram documents del fons bibliogràfic de la UIB a altres biblioteques o institucions que ho sol·liciten.

El préstec interbibliotecari no és gratuït. Els centres cobren per l’enviament de documents. Per això heu de sol·licitar només els documents realment imprescindibles, ja que disposam d’un pressupost limitat.

A qui va dirigit?

El servei de préstec interbibliotecari va adreçat principalment al personal docent i investigador de la UIB. De tota manera, com que és un servei dirigit a les persones que es dediquen a la investigació, també hi poden accedir tots els membres de la comunitat universitària, els usuaris externs i organismes i institucions que ho sol·licitin.

Tipus d’usuaris

Membres de la comunitat universitària de la UIB: no han de pagar les despeses del préstec interbibliotecari.

Personal docent i investigador (PDI)

Accedeix al servei de préstec interbibliotecari sense límit de peticions.

Personal d’administració i serveis (PAS):

Accedeix al servei de préstec interbibliotecari sense límit de peticions.

Estudiants de postgrau, màster i doctorat:

Aquests usuaris necessiten l'autorització i la supervisió d'un professor o tutor per fer-ne ús de forma gratuïta. En aques cas, no tenen límit de peticions. L'autorització té una validesa de tres cursos acadèmics. Si no estan autoritzats, tindran la consideració d'usuaris externs i n'hauran de pagar les despeses.

Estudiants de grau:

Aquests usuaris necessiten l'autorització i la supervisió d'un professor o tutor per fer-ne ús de forma gratuïta. En aquest cas, una limitació de 20 peticions per cus. L'autorització té una validesa d'un curs acadèmic. Si no estan autoritzats, tindran la consideració d'usuaris externs i n'hauran de pagar les despeses.

 

 

Usuaris externs:

Biblioteques, organismes o institucions:

Poden accedir al servei de préstec interbibliotecari amb la condició que paguin la despesa que genera el servei (segons les tarifes vigents establertes a Tarifes de préstec interbibliotecari).

Particulars externs a la UIB:

Poden accedir al servei de préstec interbibliotecari amb la condició que paguin la despesa que genera el servei (segons les tarifes vigents establertes a Tarifes de préstec interbibliotecari).

 

 

Què es pot sol·licitar?

    Es pot demanar i subministrar:

 • Llibres en paper
 • Capítols de llibre (en paper o electrònics)
 • Articles de revista
 • Actes de congressos i conferències
 • Tesis
 • Reproducció de fragments d’obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, bibliografies, atles...) i de documents antics
 • Manuscrits

    No es poden demanar:

 • Préstec d’obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, bibliografies, atles...)
 • Publicacions en sèrie (núm. sencers de revistes)
 • Col·leccions especials
 • Préstec de documents antics, rars i preciosos
 • Préstec de llibres electrònics

Quan es reben els documents?

El termini de recepció dels documents depèn de la càrrega de treball, de la rapidesa de la biblioteca subministradora i del mode d’enviament (postal o electrònic).

No obstant això, els llibres en préstec tarden una mitjana de dues setmanes a arribar i els documents electrònics, una mitjana d’una setmana.

Com es reben els documents que demani?

Els articles de revistes i capítols de llibres s’envien generalment en format digital per correu electrònic. 

Si es tracta d’un llibre, rebreu un avís al vostre correu electrònic on es comunica que ha arribat i ja podreu recollir-lo a l’oficina de Préstec Interbibliotecari (edifici Ramon Llull).

QTemps per a tenir el llibreuin temps es poden tenir els llibres en préstec?

 • Els llibres es poden treure en préstec durant un període de 15 dies i s’han de retornar a l’oficina de Préstec Interbibliotecari (edifici Ramon Llull).
 • Queden exclosos de préstec els llibres en què s’especifiqui que són exclusivament de consulta a la biblioteca.
 • Es pot demanar pròrroga si el centre subministrador ho permet.
 • Per favor, respectau el termini de préstec que hi ha reflectit a la banda que es lliura amb el llibre. Com que es tracta d'un servei que implica la cooperació amb altres institucions educatives, és necessari que els usuaris compleixin estrictament els terminis. Pensau que un altre usuari pot estar esperant el llibre a la biblioteca d’origen.
 • El retard en la devolució o la no recollida del llibre per part de l’usuari pot implicar sancions.
 • La no devolució o el deteriorament d’un document obtingut pel servei de préstec interbibliotecari implica la restitució de l’obra prestada per un exemplar de la mateixa edició. En cas que estigui exhaurida, l’usuari n’haurà d’adquirir una altra de característiques similars que li serà proposada per la biblioteca.
 • No es pot sol·licitar més d'una vegada el mateix material al llarg del curs acadèmic.
 • Únicament es pot fer un ús privat, docent o d’investigació dels documents. Per a la seva reproducció i l’ús de les reproduccions hom s’atindrà a la legislació de la propietat intel·lectual vigent.

Quin és l’horari de recollida i d’atenció? 

horari

L’horari habitual és de 8 a 21 hores de dilluns a divendres. Els mesos de juliol, agost i setembre tenim horari especial d'estiu, que depèn del calendari lectiu.

El préstec interbibliotecari es troba a l’oficina:

Serveis a la Investigació i Adquisicions
Planta baixa de l'edifici Ramon Llull
Campus UIB
Cra. de Valldemossa, km 7,5
07122 Palma (Illes Balears)
Espanya