Consulta (normes d'accés i reproducció)

L’Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears es regula per la Llei 13/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol; pel Reial decret 1708/2011, de 18 de novembre, del sistema espanyol d’arxius, on se’n regula el règim d’accés; per la Llei 12/1996, de 21 de setembre, del patrimoni de les Illes Balears; i per la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

Es pot accedir directament a la documentació mitjançant la presentació del DNI o similar. L’única limitació específica per a la consulta és la que es refereix a l’empara de les dades que afecten la intimitat de les persones i a la protecció de les dades de caràcter personal, establertes a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

La consulta s’ha de fer dins la sala de l’arxiu i els documents es poden fotocopiar, escanejar o fotografiar, sempre sota la custòdia del personal de l’arxiu, si l’estat físic de la documentació ho permet; en cadascun dels casos s’aplicaran les tarifes que s’hagin establert.

Per consultar la documentació relacionada amb dades de caràcter personal i si no han passat almenys cinquanta anys des de la seva producció, és necessària l’autorització expressa de totes les persones afectades.