Escoltar

Subscripcions

Les publicacions periòdiques i els recursos electrònics s'adquireixen mitjançant la subscripció i es renoven periòdicament en funció de l´ús i la demanda que en faci la comunitat universitària.

La selecció anual de subscripcions a publicacions periòdiques comença amb les propostes que els diferents departaments o centres fan arribar al Servei de Biblioteca i Documentació. En funció del pressupost de publicacions periòdiques, es faran efectius o no els canvis proposats (cancel·lacions, noves subscripcions, nous formats ...).

  • El procés s’inicia al juny amb l’exposició pública de les llistes de les subscripcions vigents, perquè es comenci a mirar quines subscripcions es volen mantenir o quines es volen canviar per a l’any següent. Aquestes llistes s’envien als directors de departament i escola, i als degans de facultat.
  • Per motius d’equilibri pressupostari, us recordam que no es poden fer noves subscripcions si no es donen de baixa algunes de les actuals que compensin el cost de les noves. La comunicació amb els canvis ha d’anar signada pel director del departament o màxim responsable del centre.
  • Una vegada fet aquest tràmit, les peticions seran analitzades al juliol per la Comissió de la Biblioteca de la UIB, que les aprovarà o les denegarà.
  • Al setembre es farà la corresponent notificació dels canvis aprovats perquè s'hi puguin fer al·legacions.
  • Les al·legacions, degudament raonades, han d’anar signades pel director del departament o màxim responsable del centre. Després d’estudiar les al·legacions, la Comissió de la Biblioteca de la UIB autoritzarà o desestimarà les peticions de cancel·lació i n’informarà els departaments o centres que les han sol·licitades i han presentat al·legacions.