Escoltar

Fons antic de l'universitat des del segle XVI fins a 1958

Es tracta de llibres procedents de l’antiga Escola de Comerç, de Magisteri, de la Facultat de Dret, de la Facultat de Filosofia i Lletres i de la Facultat de Ciències.

Entre les obres més antigues cal destacar un tractat de dret romà de 1514 i un volum del diccionari de castellà de Nebrija de 1513. També cal destacar, per la seva relació amb Mallorca, un exemplar de l’informe de la Llei agrària de Gaspar Melchor de Jovellanos, editat a Madrid per la impremta de Sancha l’any 1795. Així mateix, hi ha exemplars de la impremta de Ybarra i la seva vídua. També hi ha representacions d’impremtes mallorquines, com per exemple la impremta Capó i Guasp. D’aquest impressor cal destacar l’obra del P. Garau La Fee Triunfante, editada per la vídua de Guasp l’any 1691. Dels tallers de Miquel Capó tenim una obra titulada Disertaciones històricas del cvlto immemorial del B. Raymvndo Lvllio... sacalas a la lvz la Vniversidad Lvlliana del Reyno de Mallorca..., de l’any 1700.

Dins la col·lecció estrictament antiquària (del segle XVI al XIX), destaca la col·lecció dels segles XVIII i XIX. Pel que fa al segle XVIII, podem dir que és un fons no gaire gran per la mida, però sí en importància, per la raresa dels exemplars. La matèria que hi predomina és el dret.

Quant al segle XIX, tenim una nodrida col·lecció de les més variades disciplines, totes les quals relacionades amb la procedència del fons.

També hem d’incloure en aquesta secció una petita col·lecció de manuscrits dels segles XIV al XX.