Alumnat col·laborador

alumne col·laborador

Les beques d’alumne col·laborador del Servei de Biblioteca i Documentació són unes pràctiques que es fan a diferents àrees del Servei, tant a l’Àrea de Biblioteques com a l’Àrea de Patrimoni i Gestió Documental. L’alumne desenvolupa tasques de suport relacionades amb l’accés, l’ordenació i gestió de documents, rebent la necessària formació i un ajut econòmic.

Aquestes pràctiques estan obertes a tots els estudiants, encara que es valoraran els coneixements previs en biblioteca i arxius.

El mes de setembre es publica la convocatòria al portal de beques del Banc Santander.

El mecanisme de selecció es fa mitjançant la valoració del currículum presentat i una entrevista personal, aplicant els criteris de selecció que s'especifiquen a l’annex I de la convocatòria. Finalitzat el procés el director del Servei adjudica les places d'alumnes col·laboradors.

El període de col·laboració va de l’1 de novembre a 30 de juny, ambdós inclosos, amb excepció de les vacances de Nadal i Pasqua. En cas d'acabament voluntari per part de l'alumne, aquest rebrà la part proporcional de l'ajut que li correspongui segons les hores de col·laboració fetes. L’alumne haurà de notificar al director del Servei de Biblioteca i Documentació la seva voluntat d’acabar la col·laboració amb un període d’antelació de quinze dies.

Gràcies al finançament del Banc de Santander, la UIB oferta actualment 5 beques d’alumnat col·laborador del Servei de Biblioteca i Documentació, distribuïts de la següent manera:

2 beques a la Unitat de Gestió documental

2 beques a Gestió de la Col·lecció

1 beca a la Biblioteca Ramon Llull

 

Per a més informació: Convocatòria al portal Banc de Santander i al servei Deman@, la biblioteca respon.