Escoltar

Elaboració d'un treball acadèmic

Presentació

Objectiu: orientar els estudiants en l'elaboració d'un treball acadèmic, d'una manera bàsica, útil i complementària a les pautes que estableixin els professors responsables de dirigir aquests treballs.

Què entenem per treball acadèmic?

És un text escrit, concebut per transmetre coneixements en l'àmbit científic, i en particular en l'universitari. Darrere de tot text acadèmic hi ha sempre un treball de recerca. S’hi usa un llenguatge cientificoacadèmic i un registre formal. El text està estructurat en parts ben definides que formen una unitat coherent, ben articulada amb connectors lingüístics.

En l'àmbit estrictament universitari, existeixen tres tipus de textos acadèmics: el treball de fi de grau (TFG), el treball de fi de màster (TFM) i la tesi doctoral. La diferència entre els uns i els altres és el grau de profunditat de la investigació que hi ha darrere de cada treball.