Escoltar

Elaboració d'un treball acadèmic

 Quins passos hem de seguir?

1. Elecció del tema d´investigació

L'elecció del tema d’investigació és la primera gran decisió que s'ha de prendre per iniciar un projecte d'investigació, i, en general, es comença per la delimitació d'una àrea temàtica en un tema general, per passar a un tema específic i acabar en l'objecte d'estudi. Per a una correcta elecció, s'ha de tenir en compte que el tema a investigar correspongui als nostres interessos i gusts. Cal tenir present que s'ha de perseguir aportar nous coneixements, per tant, ha de ser interessant, original i útil. S’ha d’intentar que el tema no sigui ni massa ampli, que donarà lloc a una recerca superficial, ni massa específic, que produirà un estudi profund però de poc abast.

Si triam un tema d'estudi excessivament ampli, podem tenir tanta informació que ens desbordi perquè no podrem manejar-la, i serà convenient fitar-lo. I si és molt específic, pot ser que no trobem prou informació per elaborar-lo.

2. Cerca d'informació

El següent pas és la cerca d'informació, la revisió de les fonts bibliogràfiques sobre l'àmbit concret del nostre projecte i sobre el context en què està inserit. Contextualitzarem el tema i ens plantejarem les preguntes següents:

  • Què s'ha escrit sobre el tema?
  • Quins són els experts que parlen d'aquest tema?
  • Quins són els termes de cerca?

Recorda que el teu projecte ha de ser, sobretot, factible. Procura que els recursos i les fonts que necessites siguin accessibles i pensa que no tot el que hi ha a Internet és una font fiable.

Per més informació consulta la Biblioteca de l'estudiant.

3. Estat de la qüestió

Amb les preguntes de l’apartat anterior ens estam plantejant l'estat de la qüestió: què s'ha dit sobre el tema, quins són els autors principals que l'han investigat i han publicat sobre la matèria, quines són les teories i línies d'investigació. D'aquesta manera podem detectar aquells punts que no queden prou aclarits o que no s'han explorat fins al moment.

Per tenir tot el material consultat de forma ordenada i poder citar correctament, existeixen els gestors bibliogràfics que permeten crear la vostra propia base de dades amb els artícles, llibres i documents consultats. A la UIB us recomanam Mendeley.

4. Marc Teòric

Una vegada centrat el nostre tema, arriba l'hora d'establir el marc teòric. Es tracta de definir la perspectiva des de la qual observarem el nostre objecte d’investigació dins un conjunt de coneixements més general. Ens posicionam com a autors. Un mateix fenomen admet múltiples punts de vista, i el nostre treball ha de donar compte de l'enfocament específic que usarem per delimitar-lo. Adoptarem una perspectiva teòrica precisa.

En el teu treball pots utilitzar conceptes, idees o frases d’un autor determinat, però hauràs de citar correctament el document d’on has extret la informació. Si no ho fas, estaràs incorrent en un plagi. Per saber més sobre el tema i poder evitar-ho, consulta els següents enllaços:

Com evitar el plagi

Gestiona la teva bibliografia

Gestors bibliogràfics

5. Problema de Recerca

A més de saber què s'ha escrit sobre el tema triat, quins són els autors més importants i descobrir quines són les teories i línies de recerca, detectarem aquells punts que no queden prou aclarits o que no s'han explorat. És el moment de plantejar el problema de recerca, i el formularem en forma de pregunta. El coneixement científic és la resposta a preguntes plantejades. Sense qüestionament no es pot crear nou coneixement. No hi ha una única forma d'expressar els problemes de investigació; dependrà del tipus de recerca que efectuem.

Un exemple de la manera de plantejar un problema podria ser:

Quins són els factors que influeixen en la maximització de beneficis d’un hotel rural?

6. Hipòtesi

La resposta provisional al problema plantejat o pregunta de recerca és la hipòtesi, una proposició que pot ser demostrada mitjançant proves i raonaments apropiats. Les hipòtesis constitueixen suposicions o conjectures probables i que cal demostrar o refutar mitjançant la recerca plantejada i els resultats aconseguits. La formulació de la hipòtesi dependrà, com a l'apartat anterior, del tipus de recerca que realitzem.

Un exemple d’hipòtesi, relacionat amb l’apartat anterior, seria:

Si s’inverteix en la millora de serveis relacionats amb la salut i el benestar, i a més s’incrementa la difusió en xarxes socials, poden augmentar els beneficis d’un hotel rural.

7. Formulació d'objectius

El següent pas és la formulació d'objectius, que definim com allò que s'espera arribar conèixer per mitjà de la recerca plantejada. Ens serviran de guia per canalitzar la cerca de la informació i, en general, el curs total de la recerca. Formularem objectius generals i específics.

En els objectius generals presentam el resultat final que volem obtenir, on pretenem arribar amb el nostre treball, què volem demostrar, explicar o argumentar. En els objectius específics puntualitzam les diferents accions i els propòsits concrets que haurem de realitzar per poder complir els generals.

Els objectius es redacten en infinitiu: com per exemple, analitzar, determinar, quantificar, examinar, explorar, etc. Una manera de començar un objectiu general seria:

Analitzar els factors personals i socials que contribueixen a explicar...

Conèixer l'evolució històrica dels...

Dissenyar, implementar i avaluar un programa que ...

Un exemple d’objectiu general seria:

 Analitzar la formació inicial dels mestres d'Educació Infantil en competències operatives en TIC.

Exemple d’objectiu específic podria ser:

Dissenyar un instrument que permeti avaluar aquestes competències entorn de tres dimensions.

8. Disseny Metodològic

Quan ja sabem on volem arribar, hem de definir el camí a seguir, és a dir, el disseny metodològic. És la manera general d'organitzar i guiar el treball experimental de la investigació, d'exposar com seran les tècniques de mesurament per obtenir informació, de veure quines passes farem per demostrar la veritat de les nostres afirmacions. En resum, ho definim com el conjunt de procediments i tècniques d'anàlisi seleccionats per respondre a la nostra pregunta de recerca.

Més informació al nostre catàleg