Escoltar

Elaboració d'un treball acadèmic

Estructura del treball acadèmic

L'estructura d'un treball acadèmic és crucial, perquè reflecteix tot el procés de recerca que hem realitzat, el coneixement al qual hem arribat. La qualitat de la recerca serà jutjada per aquest document final. A continuació us presentam com seria un treball estàndard, però recordau que sempre serà el vostre tutor qui us orientarà en la manera d'estructurar-lo.

Les parts de què consta un treball acadèmic, en línies generals, són: 

 Portada

És la pàgina d'identificació del treball i ha d'incloure les dades tant personals com institucionals de la Universitat. Els elements que han d'aparèixer en una portada són: nom oficial de la Universitat, Facultat i Departament; títol complet del treball; nom i cognoms complets de l'autor/a; títol acadèmic pel qual es presenta el treball; curs acadèmic; nom i cognoms del professor/a que dirigeix el treball.

Es important que consulteu la normativa específica del vostres estudis respecte a la portada, aquí teniu un exemple.

 Índex

L'índex o sumari és la taula de continguts i reprodueix els títols de tots els capítols i apartats tal com apareixen al text, amb indicació de la pàgina.

 Resum

És el resultat d'un procés d'abstracció, on se sintetitza la informació que ofereix el document original i els seus aspectes essencials. Ha d'incloure: l'objectiu i abast del treball, els mètodes emprats, els resultats i les conclusions més importants. Ha de contenir unes 250 paraules aproximadament.

 Paraules clau

Solen aparèixer sota el resum i són descriptors que identifiquen les idees més importants del treball, etiquetes que ajuden a difondre’l. Entre quatre i vuit termes és un nombre adequat.

 Introducció

Serveix per presentar el treball. Informa de les raons per les quals s'ha triat el projecte o el tema del treball, les limitacions o dificultats que s'han tingut. S’hi descriuen els objectius plantejats i els mètodes de treball i indagació usats. També informa de l'estructura del treball i de l'interès de la investigació realitzada.

 Cos del treball

És la part d'exposició i explicació del treball on es presenten els resultats. Pot assumir una organització molt diferent d'acord amb el tipus de treball (contingut teòric, cas pràctic, estudi tècnic, revisió bibliogràfica...), però en tot cas ha d'estar dividit en unitats d'exposició: parts, capítols amb apartats i subapartats, temes amb subtemes, etc.

 Conclusions

Són la presentació ordenada de les deduccions realitzades en el treball, allò que s'ha après o descobert, i donen resposta als objectius plantejats. Han d'estar redactades de forma breu i clara, i convé que estiguin numerades.

 Annexos

Apartats especials i finals que completen el treball amb informació relacionada amb el text però que resulta massa voluminosa o difícil d'integrar per incloure-la en el cos principal (dades, llistes, gràfics, plànols, documents, glossaris, exemples...). Si n’hi ha mes d'un, els assignam un nombre o una lletra, i els posam títols.

 Bibliografia

És una llista ordenada alfabèticament dels documents consultats durant la preparació del treball, tant de les fonts citades com les consultades durant la seva preparació. Serveix per donar a conèixer les fonts originals del treball i és un indicador del grau de profunditat de la recerca. Existeixen diferents estils bibliogràfics, és a dir, regles que defineixen quines dades han d'incloure's en citar cada tipus de document, així com l'ordre i el format tipogràfic en què han de transcriure's aquestes dades.