Escoltar

Elaboració d'un treball acadèmic

Defensa oral

 L'última fase de l'elaboració d'un treball acadèmic és la seva exposició pública, davant la comunitat acadèmica, perquè sigui jutjat, i en el cas del TFG, el TFM i la tesi doctoral, davant un tribunal per a l'obtenció d'un títol acadèmic.

Primer, passem a transformar el text escrit en discurs oral acadèmic. Es tracta d'una adaptació de l'original al nou context comunicatiu: la presentació oral i pública.

Haurà de tenir una estructura d'exposició que permeti a l'auditori de seguir-la sense dificultat i amb interès. En primer lloc, el discurs estarà estructurat en un pròleg o preàmbul on s'anticiparà l'estructura general del discurs perquè ens puguin seguir amb facilitat, es destacarà la importància del tema, la rellevància de les aportacions, etc. Es pretén guanyar-nos l'audiència. En segon lloc vindrà l'exposició del tema, on s'explicaran les raons i els arguments que sostenen la nostra recerca i la veritat del nostre treball. La part final de l'exposició és l'epíleg o conclusió, on donam resposta a les preguntes plantejades al principi, als interrogants que el treball ha suscitat, i on plantejam futures línies de recerca, i tancarem el discurs amb un acte de cortesia amb l'auditori, agraint al públic l'atenció prestada.

Per una bona defensa oral hem de tenir en compte que en la nostra exposició, el llenguatge no verbal hi representarà un 65% i el verbal solament un 35%. Això implica que hem de cuidar especialment: la gestualitat, la mirada, el to de veu, el ritme d'exposició i el vestuari. Respecte al llenguatge verbal, ens centrarem perquè el discurs tingui: una estructura fàcil de seguir, un vocabulari apropiat, les frases ben construïdes, amb un llenguatge clar i concís, i una densitat informativa que no estigui saturada.

A continuació us oferim una sèrie de recursos que us ajudaran a preparar un bon discurs oral acadèmic.