Plagi

La facilitat de localitzar informació a Internet fa que  la pràctica del plagi en l’àmbit acadèmic universitari hagi augmentat considerablement durant els darrers anys. Tot i que molt sovint els estudiants cometen plagi de manera conscient també està demostrat que moltes vegades el plagi es produeix per desconeixement de què s’ha de citar i com s’ha der fer. En aquesta pàgina oferim informació sobre el plagi i recursos per evitar-lo.

Normativa

Normes que regulen la propietat intel·lectual a Espanya:
 

  • Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de la propietat, modificat per la Llei 23/2006, de 7 de juliol (Text complet)
  • Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril. (Text complet)
  • Directiva 2001/29/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2001, sobre drets d'autor i drets afins a la societat de la informació. (Text complet)
  • Llei de propietat intel·lectual, aprovada pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril. (Text complet)
  • Llei orgànica 2/1984, de 26 de març, que regula el dret de rectificació. (Text complet)
  • Codi Penal. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre. (Text complet)
  • Reglament acadèmic de la Universitat de les Illes Balears. (Text complet)
  • Reial decret 624/2014, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa el dret de remuneració als autors pels préstecs de llurs obres realitzats en determinats establiments accessibles al públic. (Text complet)

legal ilegal