Plagi

La facilitat de localitzar informació a Internet fa que  la pràctica del plagi en l’àmbit acadèmic universitari hagi augmentat considerablement durant els darrers anys. Tot i que molt sovint els estudiants cometen plagi de manera conscient també està demostrat que moltes vegades el plagi es produeix per desconeixement de què s’ha de citar i com s’ha der fer. En aquesta pàgina oferim informació sobre el plagi i recursos per evitar-lo.

Enllaços d'interès

Web del Ministeri de Cultura sobre propietat intel·lectual: conté informació i recursos sobre la propietat intel·lectual gestionats pel Ministeri. 

OMPI - propietat intel·lectual

FESABID - Grup de Biblioteques i Propietat Intel·lectual

SGAE - Societat General d’Autors i Editors

CEDRO - Centre Espanyol de Drets Reprogràfics

DAMA - Drets d’Autors de Mitjans Audiovisuals

AIE - Artistes i Intèrprets o Executants (música) Societat de Gestió

AISGE - Artistes Intèrprets (actors) Societat de Gestió

VEGAP - Visual Entitat de Gestió d’Artistes Plàstics