Plagi

La facilitat de localitzar informació a Internet fa que  la pràctica del plagi en l’àmbit acadèmic universitari hagi augmentat considerablement durant els darrers anys. Tot i que molt sovint els estudiants cometen plagi de manera conscient també està demostrat que moltes vegades el plagi es produeix per desconeixement de què s’ha de citar i com s’ha der fer. En aquesta pàgina oferim informació sobre el plagi i recursos per evitar-lo.

Conseqüències de cometre un plagi

Dins l'àmbit acadèmic: 

  • menysvaloració en la qualificació
  • suspens de l'assignatura
  • expulsió del centre universitari

El Reglament acadèmic de la Universitat contempla el frau a l'article 33:

1. Amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de "suspens 0" a l'avaluació de l'assignatura.
2. En particular, es considera un frau:
a) En els exàmens o proves escrites, l'ús de qualsevol mitjà encaminat a facilitar les respostes.
b) En els treballs i pràctiques individuals o de grup, la inclusió de fragments d'obres alienes presentats de tal manera que es facin passar com a propis (plagi).

Dins l'àmbit civil i penal:

  • pèrdua de feina
  • multes econòmiques
  • pena de presó