Escoltar

Plagi

La facilitat de localitzar informació a Internet fa que  la pràctica del plagi en l’àmbit acadèmic universitari hagi augmentat considerablement durant els darrers anys. Tot i que molt sovint els estudiants cometen plagi de manera conscient també està demostrat que moltes vegades el plagi es produeix per desconeixement de què s’ha de citar i com s’ha der fer. En aquesta pàgina oferim informació sobre el plagi i recursos per evitar-lo.

Com podem evitar-ho

citar

Evitar el plagi és una responsabilitat que no es pot ignorar per diverses raons: dona credibilitat als nostres treballs, respectam les idees originals dels altres tal com ens agradaria que respectassin les nostres, estimulam la creativitat i aprenem de forma autònoma i competent, evitam possibles conseqüències, com ara sancions acadèmiques o responsabilitats civils i penals.

Podem fer un ús ètic de la informació si tenim en compte les accions que hem de dur a terme per evitar el plagi: 

  • Citar (dada, imatge, text...):

“Algú, adduir de viva veu o per escrit (un passatge d’un autor) en suport del que diu.” (DIEC, 2007) 

  • Referència bibliogràfica → Citació 2 2

“Conjunt de dades precises amb què es remet a un document o a una de les seves parts.” (DIEC, 2007) 

  • Paràfrasi

“Construcció que conté la mateixa informació que una altra, però amb una estructura sintàctica diferent.” (DIEC, 2007)

No n’hi ha prou canviant algunes paraules, s’ha de modificar la sintaxi i altres elements de l’estructura de la frase, però sense perdre’n el significat original. Es tracta d’explicar amb les teves pròpies paraules la idea d’una altra persona i citar la font. 

La biblioteca us ofereix tota la informació i recursos per citar correctament. Tutorial sobre plagi i honestedat acadèmica:

 crue

 Enllaços d'interès:

Universidad de Cantabria. 10 consejos para evitar el plagio.

Universidad de Murcia. Guía para citar sin cometer plagio.