Escoltar

Indicadors Bibliomètrics

Nigul Paraules Indicadors Bibliomètrics Factor d'Impacte

És l'indicador de qualitat més valorat pels organismes d'avaluació de l'activitat investigadora. Mesura l'impacte d'una revista en funció de les citacions rebudes i recollides a la Web of Science (WOS).

Es publica anualment a la base de dades Journal Citation Reports (JCR) i es consideren revistes de qualitat aquelles que en ordenar les revistes d'una categoria segons el seu factor d'impacte, se situen al primer quartil de la llista.

Com es calcula?

La fórmula matemàtica relaciona la quantitat de citacions que reben un any en concret els articles publicats per una revista els dos anys anteriors al moment del càlcul, amb la quantitat d'articles publicats aquests dos anys anteriors. Aquest valor només serveix com a indicador comparatiu entre revistes adscrites a la mateixa àrea.

Per exemple: El factor d’impacte d’una revista publicada l’any 2014 fa referència al nombre de vegades que els articles publicats en aquesta revista durant els anys 2012 i 2013 han estat citats el 2014.

Index Impacte fórmula

L’ofereixen: Journal Citation Reports.  

SJR Indicator

Indicador que tracta de mesurar el prestigi científic i la visibilitat de les revistes i publicacions científiques contingudes a la base de dades Scopus. Scimago ho ha desenvolupat prenent com a base l'algoritme ideat per Google per ordenar els seus resultats de cerca (Google PageRank).

L’ofereixen: Scimago Journal & Country Rank, Scopus-Journal Metrics.

CiteScore

Mètrica d’Elsevier per a les revistes indexades a Scopus. Es calcula de forma semblant al factor d’impacte però amb un ventall de tres anys.

L’ofereixen: Scopus-Journal Metrics.

Eigenfactor

Indicador d'impacte que mesura les citacions rebudes per una revista en un any concret en articles publicats durant els últims cinc anys. En el càlcul d'aquest indicador no totes les citacions valen igual, ja que es dona més pes a les rebudes per publicacions de més impacte i, a més, s'ometen les autocitacions. Es basa en la informació de la Web of Science.

L’ofereixen: Journal Citation Reports.

SNIP (Source Normalized Impact per Paper)

Indicador creat pel professor Henk Moed, de la Universitat de Leiden (Holanda), que mesura l'impacte segons les característiques de cada matèria. Per tant, en un camp d'investigació científica, en què hi ha menys freqüència de citacions, cada citació individual té un valor més alt que les citacions en altres àrees on es publica amb més freqüència.

L’ofereixen: Scopus-Journal Metrics

Índex h

El factor h va ser proposat per Jorge I. Hirsch el 2005 a la Universitat de Califòrnia. Serveix per avaluar científics individuals i la seva producció científica dins la mateixa àrea.

Es basa en la quantitat de citacions que han rebut els treballs científics d'un investigador.

Com es calcula?

Un autor té un índex h de X, quan X dels seus articles han rebut almenys X citacions cadascun. Per exemple: un índex h = 12 significa que un autor té 12 articles que almenys han rebut 12 citacions.

L’ofereixen: Web of Science (WOS), Google ScholarScopus-Journal Metrics.

Índex h (de revistes) 

Aquest índex també es fa servir per avaluar revistes. Permet fer un balanç entre el nombre de publicacions i les citacions que susciten. L'índex h expressa el nombre d'articles de la revista (h) que han rebut almenys citacions. Una variant de l’índex h, que mesura la producció científica d’una publicació en un termini de cinc anys, és l’índex h5.

L’ofereixen: Scimago Journal & Country Rank, Google Scholar Metrics, Journal Scholar Metrics.

Índex d'immediatesa (IMI)

Mesura la rapidesa amb què se cita un article d'una revista i indica amb quina freqüència són citats els articles d'una revista en el mateix any. Si una revista té un índex d'immediatesa alt, significa que la revista publica articles punters en investigació.

Com es calcula?

Es calcula dividint el nombre de citacions rebudes pels articles d'una revista publicats en un any pel nombre d'articles publicats aquell mateix any.

L’ofereixen: Journal Citation Reports.             

ICDS (Índex Compost de Difusió Secundària)

Indicador de la base de dades MIAR que mostra la visibilitat de la revista en diferents bases de dades científiques d'escala internacional. Un ICDS elevat significa que la revista està present en diferents fonts d'informació de rellevància internacional.

L’ofereixen: MIAR.

Quartil, Tercil

Són valors que divideixen en quatre parts iguals una mostra de dades ordenades de major a menor puntuació. Serveixen per avaluar la importància relativa d'una revista dins el total de revistes de la seva àrea. Les revistes més valorades es troben en el primer quartil.

De la mateixa manera, podríem dividir el llistat en tres parts per obtenir els tercils. Les revistes que es troben en el primer tercil són les millor considerades respecte als altres dos.

Altmètriques

Són mètriques alternatives basades principalment en l'impacte social. Mesuren la visibilitat d'una investigació quantificant-ne la presència a la web social. Algunes altmètriques són el número de descàrregues o visites, mencions a blocs o xarxes socials, mitjans de comunicació, etc.

L’ofereixen: Altmetric, ImpactStory, BookMetrix, PlumX, Kudos.