Estratègia de cerca

estratègia de cerca

A l'hora d'executar la cerca és convenient conèixer bé el recurs que utilitzem per extreure'n el màxim profit. Això vol dir conèixer si aquella base de dades presenta opcions de cerca avançada, quins operadors podem usar per poder combinar diferents termes, etc.

Cerca simple vs. cerca avançada

Moltes vegades pot resultar suficient realitzar una cerca simple escrivint les nostres paraules clau dins una casella única de cerca. En canvi, si tenim diversos descriptors que defineixen el nostre tema, és convenient utilitzar la cerca avançada, que ens dona més opcions i filtres per especificar la informació que cercam mitjançant combinacions de caselles de cerca (títol, resum, autor...) i la utilització d'operadors booleans (AND, OR, NOT).

En aquest vídeo podeu veure la diferència entre aquests dos tipus de cerca:

Cerca simple vs. cerca avançada

Tècniques d'interrogació

Operadors lògics o booleans

Aquests operadors permeten establir relacions entre els termes de la recerca. Són els següents: I , O, NO.

Truncament

El truncament ens permet cercar per l'arrel de la paraula. Ens evita haver d'especificar les diferents variants o terminacions d'una paraula, de manera que se simplifica l'estratègia de la recerca.

 

Operador Descripció Exemple
AND
I
espai en blanc
Només formaran part del resultat de la cerca els documents que continguin tots els termes

Biblioteques I Balears

operador AND

Per cercar informació relativa a l'encreuament de tots dos termes

OR
O
/
Formaran part del resultat de la cerca tots els documents que incloguin qualsevol dels termes

Nens O Infants

operador OR

Per cercar informació relativa a la suma dels dos termes

NOT
NO
-
Formaran part del resultat de la cerca tots els documents que continguin el primer terme però que no contenguin el segon terme

Biblioteques NO Balears

operador NOT

Per cercar informació relativa a biblioteques que no tenen res a veure amb les Balears

 

Ús de més d'un operador
En l’elaboració d’una estratègia de cerca ens pot interessar utilitzar més d’un operador.

Per exemple:

  • Biblioteques AND (Internet OR Web)
  • Biblioteques AND (Espanya NOT (Balears OR Mallorca OR Menorca))

Caldrà indicar al sistema quin operador és el preferent per poder reflectir exactament la nostra comanda. La majoria de sistemes utilitzen els parèntesis. El sistema recupera primer els documents que tracten dels termes que estan dins el parèntesi, i d'aquest subconjunt resultant només en seleccionarà els documents que també incloguin el terme fora del parèntesi.

 

Nota: la forma de l'operador a utilitzar ens la donarà la secció d'ajuda de cada base de dades.

  

Truncament i màscares Descripció Exemple
* Permet cercar per l'arrel de la paraula

 

Llibre* ens permet cercar:
• Llibres
• Llibrets
• Llibreria
• Llibreta
• Llibreter

• ...

$ Permet recuperar cap o un caràcter d'un terme

 

Colo$r recupera:
• Color
• Colour
 

? Permet substituir un caràcter enmig o al final d'un terme de cerca. No es pot utilitzar a l'inici d'una paraula

 

?ico recupera els termes:
• Méjico
• México
 

( )

 

El sistema recupera primer els documents que tracten dels termes de dins el parèntesi, i d'aquest subconjunt resultant només en seleccionarà els documents que també incloguin el terme fora del parèntesi.

 

Biblioteques AND (Internet OR web)

Biblioteques AND (Espanya NOT (Balears OR Mallorca OR Menorca))
 


Nota: la forma del truncament o màscara a utilitzar ens la donarà la secció d'ajuda de cada base de dades.

 

Cerca per frase
Descripció Exemple
" " Cerca els termes entre cometes com a frase, junts i en el mateix ordre

 

"com es fa el treball de fi de grau"
"canvi climàtic"
"instal•lacions esportives

 

Nota: la forma de "cerca per frase" a utilitzar ens la donarà la secció d'ajuda de cada base de dades.

 

Com se cerca a Google

Google és un cercador universalment conegut i utilitzat. Qualsevol cerca que hi fem ens donarà centenars de resultats no sempre rellevants ni del nostre interès.

Així doncs, com podem treure el màxim profit de la nostra cerca? A Google, com a la majoria de cercadors i bases de dades, funcionen les " " per cercar una frase exacta i també els operadors booleans. Però hi ha moltes altres opcions de cerca que us poden ajudar a trobar la informació que realment necessitau. Per exemple:

  • Voleu trobar pàgines web que siguin semblants al vostre blog o web d'empresa? Utilitzau l'opció related:www.uib.cat
  • Voleu consultar només documents en format pdf sobre embriologia? Utilitzau l'opció filetype:pdf embriologia
  • Voleu informació sobre educació infantil però NO educació primària? Utilitzau l'opció educació infantil primària

En aquest vídeo veureu l'ús d'alguns operadors i filtres que podeu utilitzar a Google per a treure el màxim profit a la vostra cerca:

 Per a més informació sobre com cercar a Google us recomanam consultar aquestes altres opcions:  

Titlla
titlla

Cerca sinònims de la paraula que acompanya a la titlla
biblioteca ~llibreria

Cometes
cometes

Cerca la paraula o grup de paraules de forma exacta
"com fer un TFG"

Guió
guió

Exclou la paraula que acompanya al guió. Equival a l'operador NOT
xarxes socials -Twitter

Dos punts
dos punts

Expressa un rang entre xifres (preu, mesura, data)
guerra civil 1936..1939

Filetype:
filetype

Cerca tipus d'arxiu: PDF, PPT, Word... sobre un tema
filetype:pdf embriologia

Related:
related

Cerca pàgines similars d'una pàgina en concret
related:www.rtve.es

Inanchor: / Allinanchor:
inanchor allinanchor

Les paraules seleccionades apareixen als textos d'ancoratge / Conté la frase completa al text d'ancoratge
inanchor:biblioteca / allinanchor:els més prestats de la biblioteca

Intext: / Allintext:
 intext

Les paraules seleccionades apareixen als textos de les pàgines / Conté la frase completa al text
intext:biblioteca / allintext:els més prestats de la biblioteca

Inurl: / Allinurl:
inurl

Les paraules seleccionades apareixen als textos de les pàgines / Conté la frase completa al títol de la pàgina
inurl:biblioteca / allinurl:els més prestats de la biblioteca

Around (X)
around

X és el nombre de paraules de distància que hi pot haver com a màxim entre el primer i segon terme
biblioteca AROUND 5 préstec

 Descarrega't aquesta guia d'ús de Google.