Grau d'Educació Primària (Pla 2013) a Mallorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22101 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
22102 - Llengua Catalana
22103 - Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació
22104 - TIC Aplicades a l'Educació Primària ( més informació )
22105 - Organització i Gestió Educatives
22106 - Sociologia, Convivència i Educació
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I
Assignatures de segon curs
22110 - Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
22111 - Educació Inclusiva
22112 - Lectura i Escriptura Inicials
22113 - Didàctica de les Matemàtiques I
22114 - Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)
22115 - Educació Física i la seva Didàctica
22116 - Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'escola primària
22117 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica II
22118 - Dificultats Específiques d'Aprenentatge
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar ( més informació )
Assignatures de tercer curs
22120 - Educació Artística: Música. Didàctica a l'escola primària
22121 - Educació Física i Hàbits Saludables
22122 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP
22123 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química)
22124 - Ciències Socials i la seva Didàctica II (Història)
22125 - L'Ensenyament de la Llengua Espanyola en l'Educació Primària ( més informació )
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
Assignatures de quart curs
22127 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica II (Geologia-Física)
22128 - Didàctica de les Matemàtiques II
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
22130 - Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària
22131 - Habilitats Lingüístiques per a l'E.P.: Ensenyament-Aprenentatge de la LL.C.
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22163 - Pràctiques de Menció: Suport Educatiu ( més informació )
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge ( més informació )
22166 - Pràctiques de Menció: Educació Física ( més informació )
22167 - Pràctiques de Menció: Educació Musical i Artística ( més informació )
22168 - Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (anglès) ( més informació )
22169 - Pràctiques de no Menció ( més informació )
Assignatures optatives
22038 - Didàctica de la Religió Catòlica
22138 - Educació Intercultural ( més informació )
22139 - Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola ( més informació )
22142 - Interv. Educ. des del Context Familiar i Social de la Persona amb Discapaci
22143 - Trastorns del Llenguatge en Educació Primària ( més informació )
22144 - Intervenció Educativa en els Problemes del Llenguatge i l'Audició
22151 - Educació Física, Oci i Recreació ( més informació )
22152 - Jocs i Esports Alternatius ( més informació )
22155 - Formació Musical ( més informació )
22157 - Agrupacions Instrumentals ( més informació )
22159 - Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès ( més informació )
22161 - Llengua i Literatura Infantil Anglesa ( més informació )