Escoltar

Els estils bibliogràfics

Què són els estils bibliogràfics?

La manera de citar en el text i fer les referències bibliogràfiques (ordre dels elements, convencions tipogràfiques, abreviatures i signes de puntuació) ve definida per l’estil bibliogràfic. No hi ha un únic model, sinó que existeixen diversos estils bibliogràfics, establerts per institucions acadèmiques i professionals. Alguns dels més utilitzats són els següents:

  • ISO 690:2010 – UNE ISO 690:2013 La norma internacional proporciona unes directrius per a citacions i elaboració de referències bibliogràfiques de qualsevol tipus de recurs. Es pot aplicar a qualsevol disciplina.
  • APA (American Psychological Association) Usat en psicologia i ciències socials.
  • MLA (Modern Language Association) S’usa principalment en llengua i literatura.
  • Chicago S’utilitza en humanitats, art, història i ciències socials.
  • Harvard S’empra en física i ciències naturals i socials. També és conegut com sistema autor-any.
  • Vancouver S’aplica en el camp de les ciències de la salut.
  • IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) S’utilitza en les enginyeries i les ciències de la computació.

En quin estil cal citar?

La majoria de revistes i editorials acadèmiques prescriuen l’estil que s’ha d’emprar. En el cas d’un treball acadèmic, ens podem guiar per l’estil que ens indiqui el nostre professor o tutor o bé pel que s’usa a la nostra disciplina.

Què són els gestors bibliogràfics?

Els gestors bibliogràfics són programes de gestió de referències d’ús personal que resulten de gran utilitat per fer citacions quan redactam un treball i per elaborar la bibliografia. La UIB dóna accés institucional a Mendeley (Mendeley Institutional Edition), que ofereix més prestacions que la versió gratuïta.