Escoltar

Conceptes bàsics

Què és citar?

Quan redactam un treball acadèmic o científic consultam documents d’altres autors sobre el tema triat i hi incorporam frases literals i/o idees que no són nostres.

Citar és identificar la font d’allò que reproduïm literalment o la idea d’un altre autor que resumim o parafrasejam.

Què és una citació i què és una referència?

Una citació és una forma abreujada d’una referència bibliogràfica que ens permet indicar al nostre text o en una nota a peu de pàgina quin és el document d’on hem extret la informació. Conté els elements d’identificació imprescindibles dels documents font, que posteriorment es representaran a través d’una descripció completa en una referència bibliogràfica. La referència bibliogràfica presenta totes les dades que permeten identificar el document que, en aquest cas, s’ha citat en el treball acadèmic. Consta d’uns elements (autor, títol, any…) que s’ordenen d’acord amb unes normes determinades. La referència bibliogràfica ens ha de poder permetre localitzar i recuperar aquell document.

Què és una bibliografia?

Una bibliografia és la relació de les referències bibliogràfiques dels documents consultats durant la preparació d’un treball acadèmic, d’un article, d’un projecte, etc. La bibliografia dóna credibilitat al nostre treball i serveix per a identificar els documents consultats.

La bibliografia va al final del document, després dels annexos i abans dels índexs. Les referències s’ordenen segons el tipus de citació emprat.

Què cal citar?

  • La font de frases copiades literalment.
  • La font de teories o idees d’altres autors.
  • La font de dades, estadístiques, fonts orals…

No és necessari citar fets o dades de coneixement general (per exemple, dates de fets històrics, fórmules químiques, etc.) ni tampoc les nostres pròpies idees, aportacions o conclusions.

Per què cal citar?

  • Per enriquir la investigació, és a dir, mostram i destacam tot el que hem consultat per elaborar un treball.
  • Per atorgar credibilitat al treball; quan citam mostram que les dades provenen de fonts fiables.
  • Per comunicar quines idees no són les pròpies, així evitam cometre plagi. Plagiar és prendre idees, paraules o informacions d'un altre fent-les passar com a pròpies.
  • Per possibilitar que qualsevol lector pugui ampliar informació.