Escoltar

Les citacions en el text

Com citar en el text?

El nostre treball acadèmic o d’investigació pot presentar totes les citacions que considerem necessàries. Podem citar un mateix document diverses vegades, però només tendrà una única referència bibliogràfica a la bibliografia.

En utilitzar i citar informació d’altri al nostre treball, podem resumir-la, extreure’n una frase o una idea o bé inserir un fragment de text literal.

En qualsevol dels casos indicarem d’on prové la informació mitjançant un dels diversos sistemes que existeixen per fer les citacions dels documents. Es pot utilitzar un sistema o un altre, però el que triem l’haurem d’aplicar uniformement a tot el treball. La norma UNE-ISO 690:2013 defineix tres sistemes de citació diferents: autor-data, notes contínues i numèric.

 

Sistema de citació autor-data

Aquest sistema, també conegut com sistema Harvard, consisteix a introduir en el text el cognom de l’autor i l’any de publicació entre parèntesis. Les referències bibliogràfiques completes dels documents citats s’ordenen alfabèticament pel cognom en la bibliografia.  És el sistema usat en l’estil APA i és també una manera de citar en l’estil Chicago.

Exemples (en estil APA)

Text:

… la comunicació científica a Internet (Torres-Salinas, 2010) … 

Si incloem el nom de l’autor en el text només posarem l’any entre parèntesis:

… l’estudi de Torres-Salinas (2010) sobre la comunicació científica a Internet …

Bibliografia:

Torres-Salinas, D. (2010). Comunicación y evaluación de la ciencia: hitos y resultados científicos recientes. Anuario ThinkEPI, 4, 240-245.

 

Vegeu més especificacions i exemples a l’apartat dedicat a l’estil APA.

 

Sistema de citació numèric

S’introdueix en el text un número entre parèntesis, claudàtors o superíndex que fa referència al text citat. El primer document citat rep el número [1], el segon rep el número [2] i així successivament amb tots els documents. Les citacions d’un mateix document reben totes el número de la primera vegada que ha estat citat. Les referències bibliogràfiques es presenten en una llista ordenada numèricament. Empren aquest sistema els estils IEEE i Vancouver, entre d’altres.

Exemple (en estil IEEE)

Text:

Diverses aplicacions i plataformes sorgides els darrers anys intenten proporcionar als científics eines per gestionar el seu treball i també per comunicar els resultats de les investigacions [1]. És el que es coneix com ciència 2.0. Ciència 2.0 és, per tant, “la aplicación de las tecnologías de la web social al proceso científico” [2, p. 5]. […] Alguns autors [3] consideren especialment útils quatre aplicacions de la web 2.0: Blogger, Twitter, Facebook i Slideshare. Algunes xarxes socials (Academia, ResearchGate…) estan especialment dirigides a la comunitat científica. Les característiques principals de les xarxes acadèmiques més esteses es descriuen en un document elaborat pel grup de treball de REBIUN en l’àmbit de la investigació [2].  

Un altre estudi [4] dóna una visió general del moviment ciència 2.0 posant l’èmfasi en la publicació en accés obert i l’impacte científic. 

Bibliografia:  

[1] Á. Cabezas-Clavijo, D. Torres-Salinas, i E. Delgado-López-Cózar, «Ciencia 2.0: catálogo de herramientas e implicaciones para la actividad investigadora», El Prof. la Inf., vol. 18, núm. 1, p. 72-78, 2009.

[2] REBIUN, Ciencia 2.0: aplicación de la web social a la investigación, Ed. rev. Madrid: REBIUN, 2011.

[3] D. Torres-Salinas i E. Delgado-López-Cózar, «Estrategia para mejorar la difusión de los resultados de investigación con la Web 2.0», El Prof. la Inf., vol. 18, núm. 5, p. 534-539, 2009.

[4] N. Robinson-García, E. Delgado-López-Cózar, i D. Torres-Salinas, «Cómo comunicar y diseminar información científica en Internet para obtener mayor visibilidad e impacto», Aula abierta, vol. 39, p. 41-50, 2011.

 

Sistema de citació en nota contínua

Consisteix a introduir les citacions als documents mitjançant números correlatius en superíndex (o, menys habitualment, entre parèntesis o claudàtors) que remeten a una nota a peu de pàgina o al final del capítol o del treball. A la nota s’indica la referència bibliogràfica del document citat, precedida de la mateixa numeració de la citació al text. Diverses citacions a un mateix document tenen un número de nota diferent, sempre segons la seva aparició al text.

Exemple (en estil ISO 690: 2010 / UNE-ISO 690:2013)

Text:

Una cerca a Google o Yahoo, per exemple, recupera “un mar de documentos aparentemente relacionados pero sin utilidad precisa para el usuario”.1 Moltes vegades s’identifica el concepte “cerca d’informació” amb la casella d’un cercador generalista però el resultat que s’obté quan s’introdueixen un o més termes sovint no és el desitjat. 2  […] Per aquest motiu, “a pesar de la rápida evolución de las nuevas tecnologías de búsqueda, la Red profunda seguirá contituyendo una amplia parte de Internet”.3

Notes bibliogràfiques:


1 SALAZAR, Idoia. Las profundidades de Internet : accede a la información que los buscadores no encuentran y descubre el futuro inteligente de la red. Gijón: Trea, 2005, p. 63. ISBN 8497042131.

2 ARGUDO, Sílvia i PONS, Amadeu. Mejorar las búsquedas de información. Barcelona :UOC, 2012, p. 7. ISBN 9788490291726.

3 SALAZAR, Idoia. Las profundidades... p. 162.