Operadors lògics o booleans

Els operadors lògics o booleans permeten establir relacions entre els termes de la recerca. Són els següents: I , O, NO.

Intersecció de conjunts (I)

Intersecció de conjunts

Només formaran part del resultat de la cerca els documents que tinguin presents tots els termes units per l'operador I.

Símbols utilitzats: I , Y, AND, &, +, espai blanc.

Per exemple: Biblioteques AND Balears, per cercar informació relativa a l'encreuament de tots dos termes.

 

Suma de conjunts (O)

Exclusió d'un conjunt

Formarà part del resultat de la cerca la suma de tots els documents que incloguin qualsevol dels termes units per l'operador O.

Símbols utilitzats: O , OR , ! , / , una coma.

Per exemple: Nens O Infants, per cercar informació relativa a la suma dels dos termes.

 

Exclusió d'un conjunt (NO)

Exclusió d'un conjunt

Formaran part del resultat de la cerca tots els documents que continguin el primer terme unit per l'operador NO, però que no continguin el segon terme.

Símbols utilitzats: NO , NOT , AND , NOT , - .

Per exemple: Biblioteques NO Balears, per cercar informació relativa a biblioteques que no tenen res a veure amb les Balears.

 

Ús de més d'un operador

En l’elaboració d’una estratègia de cerca ens pot interessar utilitzar més d’un operador.

Per exemple:

  • Biblioteques AND (Internet OR Web)
  • Biblioteques AND (Espanya NOT (Balears OR Mallorca OR Menorca))

Caldrà indicar al sistema quin operador és el preferent per poder reflectir exactament la nostra comanda. La majoria de sistemes utilitzen els parèntesis. El sistema recupera primer els documents que tracten dels termes que estan dins el parèntesi, i d'aquest subconjunt resultant només en seleccionarà els documents que també incloguin el terme fora del parèntesi.