Consells de cerca a bases de dades

A l'hora d'iniciar una cerca us proposam que seguiu aquestes fases:

Establiment d'estratègies de recerca

1. Associau la necessitat d'informació amb la base o les bases de dades més adequades per trobar-hi una resposta. En aquest sentit, heu de tenir clars els punts següents:

  • El tipus d'informació que voleu cercar: articles, llibres, ponències, bibliografia en general, una web, etc., i en conseqüència, triau la base més apropiada.

  • L'àmbit temàtic de la informació: ciència i tecnologia, humanitats, literatura, etc. i, en conseqüència triau la base de dades més adequada.

  • L'àmbit geogràfic de la informació que cerqueu per poder triar una base que la inclogui.

2. Identificau tots els possibles conceptes que considereu que tenen relació amb la informació que voleu localitzar, inclosos els sinònims, i feu-ne una llista.

3. Executau la recerca, redefiniu-la en funció dels resultats.

Elaboració de l'estratègia de recerca