Escoltar

Direcció del servei

El director

El director del Servei de Biblioteca i Documentació depèn orgànicament de la Gerent i funcionalment del Rector.

Actualment la direcció és ocupada per Miquel Pastor Tous. El despatx de la direcció està situat a la planta primera de l'edifici Ramon Llull, tel. 971 17 28 15.

El director és assistit en les seves funcions per l'Equip de Direcció. Aquest equip està integrat per cinc persones que dirigeixen cadascuna de les grans àrees en què s'organitza el servei:


• Miquel Pastor Tous, cap de l'Àrea de Patrimoni i Gestió Documental
• Marta Macías Borràs, cap de l'Àrea de Serveis als Estudiants i Suport a l'Aprenentatge
• Daisy Chiang Martín, cap de l'Àrea de Serveis a la Investigació i Adquisicions
• Almudena Cotoner Cerdó, cap de l'Àrea de Catalogació i Gestió de la Col·lecció
• Joan Espina de la Portilla, cap de l'Àrea de Tecnologia i Informàtica

 

Funcions del director

Les funcions del director del Servei de Biblioteca i Documentació són:

a) Planificar estratègicament i establir els objectius del Servei

b) Exercir la direcció executiva del Servei de Biblioteca i Documentació i del seu personal. I fer cumplir la normativa.

c) Proposar la plantilla i la distribució del personal adscrit al Servei de Biblioteca i Documentació.

d) Reunir l'Equip de Direcció i la CGQ, per tal d'organitzar el funcionament del servei i posar en marxa grups de treball i de millora de processos.

e) Assessorar els òrgans de govern de la Universitat en tot allò que fa referència a la política bibliotecària i documental.

f) Proposar i administrar el pressupost anual del Servei de Biblioteca i Documentació.

g) Redactar la memòria anual del Servei de Biblioteca i Documentació.

h) Supervisar els projectes de noves instal·lacions i d'equipaments i els programes de millora, de reestructuració o de supressió dels ja existents.

i) Representar el Servei de Biblioteca i Documentació davant els òrgans de govern de la UIB i davant altres institucions externes.

j) Supervisar els temaris dels concursos d'accés a la plantilla tècnica del Servei de Biblioteca i Documentació i formar part dels tribunals de les proves d'accés a les escales tècniques i dels concursos per a càrrecs tècnics del Servei.

k) Recollir i analitzar les propostes, els suggeriments i les reclamacions dels usuaris i del personal del servei.

L'Equip de Direcció

L'Equip de Direcció del Servei de Biblioteca i Documentació és nomenat per la Gerent a proposta del director del SBD, d'entre el personal del Servei que compleixi els requisits tècnics i de titulació necessaris per al càrrec.

L'Equip de Direcció del servei depèn directament del director del Servei de Biblioteca i Documentació.

Funcions de l'Equip de Direcció

Les funcions de l'Equip de Direcció del Servei de Biblioteca i Documentació són:

a) Assessorar el director i donar-li suport.

b) Coordinar la gestió tècnica del servei, dirigint les diverses àrees i el personal que hi fa feina.

c) Dirigir els processos corresponents i vetllar per la seva millora.

d) Actuar amb autoritat delegada del director en tot allò que els encomani.

e) Substituir el director si és absent.