El Treball de Fi de Grau (TFG) o de Fi de Màster (TFM)

Presentació web TFG/TFM

En aquesta pàgina reunim tota la informació d’interés necessària per tal d’ajudar-te en la redacció i presentació delteu Treball de Fi de Grau (TFG) o Treball de Fi de Màster (TFM).

El treball de fi de grau o de màster “s’ha d’entendre com un mòdul o matèria globalitzador orientat a l’avaluació integrada de les competències específiques i transversals associades al títol” (Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau o de màster de la UIB). 

 

LES PASSES A SEGUIR

1. Reuneix

Accedeix a la informació que t’interessa:

El procés de cerca

 
  Recursos d’informació per al TFG/TFM: accedeix als principals recursos disponibles a la UIB d’una manera organitzada.
 

Avalua: fes una anàlisi crítica de la informació que vas recopilant i dels recursos a utilitzar. Com avaluar fonts d’informació web.

2. Redacta

Estructura i redacció: tens unes pautes per fer-ho.

Ús ètic de la informació: evita el plagi. El plagio y la honestidad académica (CRUE-TIC)

Cites i referències bibliogràfiques

3. Presenta

Quatre pistes per a la presentació pública.

 

Per a més informació … 

Deman@, la biblioteca respon