Índexs d'impacte i criteris de valoració de publicacions científiques

Factor d'Impacte 

És l'indicador de qualitat més valorat pels organismes d'avaluació de l'activitat investigadora. Mesura l'impacte d'una revista en funció de les citacions rebudes i recollides a la Web of Science (WOS).

Es publica anualment a la base de dades Journal Citation Reports (JCR) i es consideren revistes de qualitat aquelles que en ordenar les revistes d'una categoria segons el seu factor d'impacte, se situen al primer quartil de la llista.

 

Com es calcula?

La fórmula matemàtica relaciona la quantitat de citacions que reben un any en concret els articles publicats per una revista els dos anys anteriors al moment del càlcul, amb la quantitat d'articles publicats aquests dos anys anteriors. Aquest valor només serveix com a indicador comparatiu entre revistes adscrites a la mateixa àrea.

Per exemple: El factor d’impacte d’una revista publicada l’any 2014 fa referència al nombre de vegades que els articles publicats en aquesta revista durant els anys 2012 i 2013 han estat citats el 2014.

 

Factor d'impacte

El SJR Indicator

Indicador que tracta de mesurar el prestigi científic i la visibilitat de les revistes i publicacions científiques contingudes a la base de dades Scopus. Scimago ho ha desenvolupat prenent com a base l'algoritme ideat per Google per ordenar els seus resultats de cerca (Google PageRank).

L’ofereixen

Scimago Journal & Country Rank, Journal Metrics

 

CiteScore

Mètrica d’Elsevier per a les revistes indexades a Scopus. Es calcula de forma semblant al factor d’impacte.

L’ofereixen

Journal Metrics

 

Eigenfactor

Indicador d'impacte que mesura les citacions rebudes per una revista en un any concret en articles publicats durant els últims cinc anys. En el càlcul d'aquest indicador no totes les citacions valen igual, ja que es dona més pes a les rebudes per publicacions de més impacte i, a més, s'ometen les autocitacions. Es basa en la informació del JCR.

L’ofereixen

Journal Citation Report

 

SNIP (Source Normalized Impact per Paper)

Indicador creat pel professor Henk Moed, de la Universitat de Leiden (Holanda), que mesura l'impacte segons les característiques de la matèria motiu de recerca. Per tant, en un camp d'investigació científica, en què hi ha menys freqüència de citacions, cada citació individual té un valor més alt que les citacions en altres àrees on es publica amb més freqüència.

 

L'índex h

El factor h va ser proposat per Jorge I. Hirsch en 2005 a la Universitat de Califòrnia. Serveix per avaluar científics individuals i la seva producció científica dins de la mateixa àrea.

Es basa en la quantitat de citacions que rep el treball científic d'un investigador i el número de cites de cada un d'aquests treballs.

Com es calcula?

Un autor té un índex h de X, quan X dels seus articles han rebut almenys X citacions cadascun.

Per exemple: un índex h = 12 significa que un autor té 12 articles que almenys han rebut 12 citacions cadascun. 

L’ofereixen

Web of Science (WoS), Google Scholar, Scopus

 

Índex H (de revistes) 

Aquest índex també es fa servir per avaluar revistes. Permet fer un balanç entre el nombre de publicacions i les citacions que susciten. L'índex h expressa el nombre d'articles de la revista (h) que han rebut almenys citacions. Una variant de l’índex h, que mesura la producció científica d’una publicació en un termini de cinc anys, és l’índex h5.

L’ofereixen

Scimago Journal & Country Rank, Google Scholar Metrics, Journal Scholar Metrics

 

Índex d'immediatesa (IMI)

Mesura la rapidesa amb què se cita un article d'una revista i indica amb quina freqüència són citats els articles d'una revista en un mateix any. Si una revista té un índex d'immediatesa alt, això significa que la revista publica articles punta en investigació.

Com es calcula?

Es calcula dividint el nombre de citacions rebudes pels articles d'una revista publicats en un any pel nombre d'articles publicats aquell mateix any.

                               

ICDS (Índice Compuesto de Difusión Secundaria)

Indicador de la base de dades MIAR que mostra la visibilitat de la revista en diferents bases de dades científiques d'escala internacional. Un ICDS elevat significa que la revista està present en diferents fonts d'informació de rellevància internacional.

L'ofereixen

MIAR

 

Quartil

Són valors que divideixen una mostra de dades en quatre parts iguals. Serveixen per avaluar la importància relativa d'una revista dins el total de revistes de la seva àrea. Les revistes amb l’índex d'impacte més alt estan en el primer quartil, els quartils mitjans seran el segon i tercer, i el quartil més baix, el quart.

Com es calcula?

Per veure el quartil d'una revista s'han d'ordenar les revistes en ordre descendent pel factor d’impacte. Es divideix el total de revistes en quatre parts iguals i cada part és un quartil.

 

Altmètriques

Mesuren l’impacte de la investigació quantificant-ne la presència a la web social.