Índexs d'impacte i criteris de valoració de publicacions científiques

Definicions

Factor d'Impacte 

És l'indicador de qualitat més valorat pels organismes d'avaluació de l'activitat investigadora. Mesura l'impacte d'una revista en funció de les cites rebudes i recollides a la Web of Science (WOS).

Es publica anualment en la base de dades Journal Citation Reports (JCR) i es consideren revistes de qualitat aquelles que en ordenar les revistes d'una categoria segons el seu Factor d'Impacte, se situen en el primer quartil de la llista.

Com es calcula?

La seva fórmula matemàtica relaciona la quantitat de cites que reben un any en concret els articles publicats per una revista els dos anys anteriors al moment del càlcul, amb la quantitat d'articles publicats aquests dos anys anteriors. Aquest valor només serveix com a indicador comparatiu entre revistes adscrites a la mateixa àrea.

 

 

 

Factor d'impacte

 

El SJR Indicator

Indicador que tracta de mesurar el prestigi científic i la visibilitat de les revistes i publicacions científiques contingudes en la base de dades SCOPUS. Scimago ho ha desenvolupat prenent com a base l'algoritme ideat per Google per ordenar els seus resultats de cerca (Google PageRank).

L’ofereixen

Scimago Journal & Country Rank, Journal Metrics

 

CiteScore

Mètrica d’Elsevier per les revistes indexadas en Scopus. Es calcula de forma semblant al Factor d’impacte.  

L’ofereixen

Journal Metrics

 

Eigenfactor

Indicador d'impacte que mesura les cites rebudes per una revista en un any concret a articles publicats durant els últims 5 anys. En el càlcul d'aquest indicador no totes les cites valen per igual, ja que es dóna un major pes a les cites rebudes per publicacions de major impacte i a més, s'ometen les autocites. Es basa en la informació del JCR.

L’ofereixen

Journal Citation Report

 

SNIP (Source Normalized Impact per Paper)

Indicador creat pel professor Henk Moed de la University of Leiden (Holanda) mesura l'impacte segons les característiques de la matèria motiu de recerca. Per tant, en un camp d'investigació científica on hi ha menys freqüència de cites, cada cita individual té un valor més alt que les cites en altres àrees on es publica amb major freqüència.

 

L'índex h

El factor h va ser proposat per Jorge I. Hirsch en 2005 a la Universitat de Califòrnia. Serveix per avaluar científics individuals i la seva producció científica dins de la mateixa àrea.

Es basa en la quantitat de citacions que rep el treball científic d'un investigador i el número de cites de cada un d'aquests treballs.

Com es calcula?

Un autor té un índex h de X quan X dels seus articles ha rebut al manco X cites cadascun.

Per exemple: un index h=12 significa que un autor té 12 articles que al manco han rebut 12 cites cadascun. 

L’ofereixen

Web of Science (WoS), Google Scholar, Scopus

 

Índex H (de revistes) 

 

Aquest índex també es fa servir per avaluar revistes. Permet fer un balanç entre el nombre de publicacions i les cites que susciten. L'índex h expressa el número d'articles de la revista (h) que han rebut almenys cites. Una variant de l’índex h que mesura la producción científica d’una publicació en un termini de 5 anys és l’índex h5.

L’ofereixen

Scimago Journal & Country Rank, Google Scholar Metrics, Journal Scholar Metrics

 

Índex d'immediatesa (IMI)

 

Mesura la rapidesa amb què es cita un article d'una revista i indica amb quina freqüència són citats els articles d'una revista en un mateix any. Si una revista té un índex d'immediatesa alt, significa que la revista publica articles punters en investigació.

Com es calcula?

Es calcula dividint el nombre de citacions rebudes pels articles d'una revista publicats en un any pel número d'articles publicats en aquell mateix any.                                      

 

ICDS (Índice Compuesto de Difusión Secundaria)

 

Indicador de la base de dades MIAR que mostra la visibilitat de la revista en diferents bases de dades científiques d'escala internacional. Un ICDS elevat significa que la revista està present a diferents fonts d'informació de rellevància internacional.

L’ofereixen

MIAR

 

Quartil

Són valors que divideixen una mostra de dades en quatre parts iguals. Serveixen per avaluar la  importància relativa d'una revista dins el total de revistes de la seva àrea. Les revistes amb l’índex d'impacte més alt estan en el primer quartil, els quartils mitjos seran el segon i tercer, i el quartil més baix el quart.

Com es calcula?

Per a veure el quartil d'una revista, s'han d'ordenar les revistes en ordre descendent pel factor d’impacte. Es divideix el total de revistes en quatre parts iguals i cada part és un quartil.  

 

Altmètriques

Messuren l’impacte de l’investigació quantificant la seva presència en la web social. Exemples: número de descargues, número de vegades que un treball s’etiqueta com a favorit, mencions en blocs i mitjans de comunicación, número de retweets, visites, comentaris… en les xarxes socials.