Factors d'impacte i criteris de valoració de publicacions científiques

Definicions

L'índex h
És un sistema de mesurament de qualitat professional proposat pel científic Jorge Hirsch de la Universitat de California que es basa en la quantitat de citacions que rep el treball científic d'un investigador i el número de cites de cada un d'aquests treballs.

Com se calcula? Un autor té un índex h de X quan X dels seus articles ha rebut al manco X cites cada un.

Per exemple: un index h=12 significa que un autor té 12 articles que al manco han rebut 12 cites cada un. 

 

Factor d'Impacte
Indicador bibliomètric que es defineix com la mitjana de cites que reben els articles d'una publicació durant un període de temps determinat (2 anys a partir de la seva publicació).

La seva fórmula matemàtica relaciona la quantitat de cites que reben un any en concret els articles publicats per una revista els dos anys anteriors al moment del càlcul, amb la quantitat d'articles publicats aquests dos anys anteriors. Aquest valor només serveix com a indicador comparatiu entre revistes adscrites a la mateixa àrea.

Com se calcula? Es calcula sobre la informació recollida en la Web of Science i es publica anualment en la base de dades Journal Citation Reports (JCR). Es consideren revistes de qualitat aquelles que en ordenar les revistes d'una categoria segons el seu Factor d'Impacte, se situen en el primer quartil de la llista.

Per exemple: El factor d’impacte d’una revista publicada a l’any 2014, fa referència al número de vegades que els articles publicats en aquesta revista durant els anys 2012 i 2013 han estat citats al 2014.

 

Factor d'impacte

Quartil

És un indicador que serveix per avaluar la  importància relativa d'una revista dins del total de revistes de la seva àrea.

Com es calcula? Per a veure el quartil d'una revista, s'han d'ordenar les revistes en ordre descendent pel factor d’impacte. Es divideix el total de revistes en quatre parts iguals i cada part és un quartil. Les revistes amb un major factor d’impacte es troben en el primer quartil.

 

Índex d'immediatesa (IMI)

Mesura la rapidesa amb què es una un article d'una revista i indica amb quina freqüència són citats els articles d'una revista en un mateix any. Si una revista té un índex d'immediatesa alt, significa que la revista publica articles punters en investigació.

Cóm es calcula? Es calcula dividint el nombre de citacions rebudes pels articles d'una revista publicats en un any pel número d'articles publicats en aquell mateix any.

 

ICDS (Índice Compuesto de Difusión Secundaria)
L'ICDS és un indicador de la base de dades MIAR que mostra la visibilitat de la revista en diferents bases de dades científiques d'escala internacional. Un ICDS elevat significa que la revista està present a diferents fonts d'informació de rellevancia internacional.

 

Recursos nacionals

 • IHCD: Factor de Impacto Potencial de las Revistas médicas Españolas 
 • IN-RECJ: Índex d'Impacte de Revistes espanyoles de Ciències jurídiques. Elaborat per EC³ Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica. Departamento de BiD de la Universidad de Granada. 
 • IN-RECS: Índex d'Impacte de Revistes espanyoles de Ciències Socials. Elaborat per  EC³ Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica. Departamento de BiD de la Universidad de Granada. 
 • RESH: valoració integrada i índex de cites per a les Revistes espanyoles de Ciències Socials i Humanes. Elaborat pel CINDOC.
   

Recursos internacionals

 • EIGENFACTOR: avalua la influència de les revistes acadèmiques. Elaborat pel Departament de Biologia de la Universitat de Washington.
 • GOOGLE SCHOLAR: cercador multidisciplinar que permet veure el nombre de vegades que ha estat citat un document. 
 • JOURNAL CITATION REPORT (JCR): base de Dades que presenta dades estadístiques que determinen la importància relativa de les revistes contingudes a l'ISI dins de les seves categories temàtiques (Índex d'Impacte).  
 • LATINDEX: sistema nacional per a publicacions en línia per a Revistes Científiques d'Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal. Les publicacions periòdiques han estat valorades seguint uns paràmetres de qualitat. 
 • Listas ERIH: índex que serveix per mesurar l'excel·lència en Humanitats. Elaborat per l'European Science Foundation.
 • MIAR: Matriu d'informació per a l'anàlisi de Revistes: Base de dades que conté informació per a la identificació i l'avaluació de revistes científiques de l'àmbit de les ciències socials i humanes. Analitza les revistes segons la presència a les bases de dades. Elaborat per la Universitat de Barcelona.
 • SCImago Journal Ranks (SJR): Plataforma d'indicadors científics desenvolupats a partir de la informació continguda a Scopus. Ha estat desenvolupada per l'aliança entre l'empresa Elsevier i el grup d'investigació Scimago. 
   

Per obtenir més informació:

Aleixandre-Benavent, R., J. C. Valderrama-Zurián, and Gregorio González-Alcaide. 2007. El factor de impacto de las revistas científi cas: Limitaciones e indicadores alternativos. El Profesional De La Información 16, (1): 4-11.

Bornmann, L., Mutz, R., and Daniel, H. 2008. Are there better indices for evaluation purposes than the h index? A comparison of nine different variants of the h index using data from biomedicine. J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 59, 5 (Mar. 2008), 830-837

Costa, Rodrigo, and María Bordons. 2007. Una visión crítica del índice h: Algunas consideraciones derivadas de su aplicación práctica. El Profesional De La Información 16, (5): 427-432.

UNED. Factor de Impacto de las Publicaciones Periódicas: Pàgina elaborada per la UNED on podreu trobar més informació del Factor d'Impacte, què és, on se cerca, etc.