Planificació Estratègica i Qualitat

El Servei de Biblioteca i Documentació té la Certificació de Qualitat ISO 9001:2000 i el Certificat de Qualitat dels Serveis Bibliotecaris ANECA.

Des de l'any 1999 el Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB treballa en un procés de millora contínua amb l'objectiu d'oferir, cada vegada més, un servei de qualitat capaç de satisfer les expectatives de la comunitat universitària.

 

1999-2001: Avaluació Consell d'Universitats

Aquesta primera avaluació s'emmarca dins el procés general que viu la UIB, que pretén avaluar tota la institució dins els paràmetres oferts pel Consell d'Universitats.

Amb l'informe final de l'SBD es donen a conèixer els punts forts, punts febles i les principals propostes de millora concretades en les àrees següents: els equipament i les instal·lacions, els recursos humans i la gestió del personal, l'organització interna i els processos de treball, i els serveis als usuaris.

 

2001-2002: Avaluació EFQM

L'any 2001 es duu a terme una avaluació EFQM del Servei de Biblioteca i Documentació. A partir de l'informe d'autoavaluació , l'SBD identifica clarament els seus punts forts i les àrees de millora, i permet a la direcció del servei i a l'equip rectoral de la UIB reconèixer les carències més significatives, i poder suggerir els plans d'acció i les oportunitats de millora que ajuden a l'SBD a avançar cap a la millora contínua i l'excel·lència.

L'SBD rep el Diploma de Reconeixement en el Premi Balear d'Excel·lència en la Gestió (24 de maig de 2002) atorgat pel Govern de les Illes Balears.

 

2004-2008: Certificació ISO 9000

L'any 2004 es posen les bases per a l'obtenció de la certificació ISO 9000.

El Servei de Biblioteca i Documentació elabora el seu Pla Estratègic (2004-2008) , que és la seva base de treball, l'instrument general de planificació que defineix el paper de l'SBD dins la UIB i la societat en general, i una eina de reflexió sobre el que és i el que vol arribar a ser. Per a la concreció del Pla Estratègic, l'SBD estableix els seus plans de treball anuals a través dels Plans d'actuació.

S'elabora també el Mapa de Processos de l'SBD i la Carta de Serveis.

Amb la redacció del Manual de Qualitat es descriu el Sistema de Gestió de la Qualitat establert i el compliment de tots els compromisos de qualitat de servei adquirits.

La participació del personal de l'SBD en la implantació del Sistema de Gestió de la Qualitat és decisiva. El document Funcions i responsabilitats del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB descriu l'estructura orgànica i funcional de l'SBD, juntament amb la definició de les funcions dels diferents estaments en què està estructurat el Servei de Biblioteca i Documentació. L' Organigrama de les unitats i biblioteques de l'SBD de la UIB reflecteix els diferents serveis, unitats i biblioteques del Servei de Biblioteca i Documentació.

El 5 d'abril de 2005 el Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB obté la Certificació ANECA.

El dia 6 de juliol de 2008 AENOR  renova la certificació al Servei de Biblioteca i Documentació del seu Sistema de Gestió de la Qualitat conforme amb la norma UNE-EN ISO 9001:2008.