Normativa d'accés a les bases de dades Dialog-DataStar

Justificació

El fet que es tracta d'un sistema d'accés a bases de dades de pagament, la utilització de les quals es pot encarir significativament si no se'n fa un ús adequat, obliga a un control i una reglamentació encaminats a fomentar la prudència i la responsabilitat en la seva utilització i aconseguir-ne l'ús més eficient possible de les mateixes.

Normativa

1.- Pot fer ús del sistema complet tot el personal docent i investigador de la UIB.

Els alumnes de tercer cicle i els becaris han d'estar autoritzats pel seu professor-tutor, no tindran contrasenya pròpia, sinó que utilitzaran la que els assigni el servei de documentació en realitzar la recerca des de la sala d'informació electrònica. Els alumnes de primer i segon cicle poden accedir a les bases de dades demostratives per a formació, en sessions programades i amb l'autorització prèvia d'un professor.

El model d'autorització es troba a la pàgina web del Servei de Biblioteca i Documentació, secció Préstec Interbibliotecari.

2.- Per tal de garantir els coneixements imprescindibles que possibiliten dur a terme la correcta preparació i execució de les recerques evitant despeses innecessàries, és requisit indispensable per obtenir l'autorització i la contrasenya personal que permet l'accés al sistema haver assistit a alguna sessió de formació (les sessions de presentació inicials, les sessions específiques sol·licitades pels departaments, o les programades periòdicament pel Servei de Biblioteca i Documentació).
La petició d'autorització s'ha de tramitar al servei de documentació utilitzant els impresos normalitzats disponibles en aquest servei.

3.- Cada usuari disposa d'un límit de consum , ultrapassat el qual ha de sol.licitar-ne un d'extraordinari que haurà de ser autoritzat pel director del Servei de Biblioteca i Documentació segons les disponibilitats.

Al Servei de Documentació vos podran assessorar en l'ús d'aquestes bases de dades.