Direcció del servei

El director

El director del Servei de Biblioteca i Documentació depèn orgànicament de la Gerència i funcionament del Vicerectorat d'Investigació i Política Científica.

El director assistit en les seves funcions per la subdirectora i els caps de secció.

Actualment la direcció és ocupada per Miquel Pastor, tel. 971 172815.

El despatx de la direcció està situat a la planta primera de l'edifici Ramon Llull.

 

Funcions del director

Les funcions del director del Servei de Biblioteca i Documentació són:

a) Complir i fer complir la normativa del Servei.

b) Exercir la direcció executiva del Servei de Biblioteca i Documentació i del seu personal.

c) Proposar la plantilla i la distribució del personal adscrit al Servei de Biblioteca i Documentació.

d) Reunir els caps de biblioteca i de secció o la resta de personal tècnic per tal d'organitzar el funcionament del servei i posar en marxa grups de treball consultius sobre temes específicament tècnics.

e) Assessorar els òrgans de govern de la Universitat en tot allò que fa referència a la política bibliotecària.

f) Proposar i administrar el pressupost anual del Servei de Biblioteca i Documentació.

g) Redactar la memòria anual del Servei de Biblioteca i Documentació.

h) Supervisar els projectes de noves instal·lacions i d'equipaments i els programes de millora, de reestructuració o de supressió dels ja existents.

i) Representar el Servei de Biblioteca i Documentació davant els òrgans de govern de la UIB i davant altres institucions externes.

j) Supervisar els temaris dels concursos d'accés a la plantilla tècnica del Servei de Biblioteca i Documentació i formar part dels tribunals de les proves d'accés a les escales tècniques i dels concursos per a càrrecs tècnics del Servei.

k) Recollir i analitzar les propostes, els suggeriments i les reclamacions dels usuaris i del personal del Servei.

 

El subdirector

El subdirector del Servei de Biblioteca i Documentació serà nomenat pel Rector a proposta del director del SBD, d'entre el personal del Servei que compleixi els requisits tècnics i de titulació necessaris per al càrrec.

El subdirector del Servei depèn directament del director del Servei de Biblioteca i Documentació.

El despatx de la subdirecció està situat a la planta baixa de l'edifici Mateu Orfila i Rotger.

 

Funcions del subdirector

Les funcions del subdirector del Servei de Biblioteca i Documentació són:

a) Coordinar la gestió tècnica del Servei, especialment pel que fa a la informatització.

b) Supervisar el control comptable del Servei.

c) Actuar amb autoritat delegada del director en tot allò que li encomani.

d) Planificar activitats de reciclatge i de formació del personal adscrit al Servei.

e) Substituir el director si és absent.